It Fryske lintsje
Strawelte is a Frisian punk/rock band, playing what is called willepunk (meaning fun punk) who have been around in the late 80ies when they started as The Chickencatchers and early 90ies for about three years and have unfortunately disbanded. Most of their gigs were concentrated in Friesland, but they've also played in Groningen and even Lithuania. About six weeks after their split-up, they did a reunion gig at the Dutch metal festival Wâldrock. I think most members are now in other bands including the Skabaal band Klinkhamer. Check out the description by Jacob Haagsma (as in the booklet of Greta's Tits).
 
 

The Facts

Birth : 1986
Demise : 1990
Origin : The Netherlands (Fryslân)
First Performance : 6 May 1987
First Bandname : Chickencatchers
Reunion : Wäldrock 1990

Final line-up

Paul Alma : Guitar
Harry Alma : Drums
Sjoerd Plantiga : Bass
Foppe Land : Vocals

Previous Members

Cor De Haan : Bass, Guitar, Banjo
Johannes Stienstra : Guitar
Freddie Ploeg : Drums

Explanation of the name:

Strawelte has no particular meaning, the origin is not sure either. The idea is that a fan (Gerrit Hofstra) of the band had a father called Elte, as a joke a 'w' was added, later 'Stra' was added. Related word: Strawellen, meaning big tits (in a Dialect of the Frisian language).
 
 

Related bands:

Member Info:

Paul Harry Sjoerd Foppe
Berteplak Dokkum Gerkeskleaster Hurdegaryp Droegeham
Lingte 1.79 1.65 1.91 1.78
Wicht 68 Kilo 70 Kilo 89 Kilo 78 Kilo
Skuonmjitte 43 43 10.5 45
Lekkerste iten Bakte ierappels Chili con Carne Biefstuk Champignons Spagetty
Lekkerste drinken tomatesop Spa Lemon Jenever Molke Ald Brûn
Lekkerste lucht Amando Tabac Musk Axe
Moaiste bist - Barch Dakgoathaai Kameel
100 meter yn 43 sec Yn ien kear?? 14.7 sec 9.66
Underbroek Sports Bentex Bongiorno Bongiorno
Fakânsje bestimming ot.er.mat.bier.is Skylge Skylge Italia
Favoriet instrumint Triangel Drums Guitar Noasfluite
Favoriete sport Badminton Fuotbal Boksen Reedride
Bêste boek itensiirboek - Der Verdacht Adrian Mole
Bêste film Monthy Python Les Pies Platoon
Bêste TF program Tom Sawyer Love boat Tour Off Duty Capitool
Maoiste wiif Malissa Ethridge Zangeres Zonder Naam Kim Wilde Jamie Lee Curtis
Noflikste mantsje Buorman Pieter Albert Mol Fetse Alsvanouds Kweetnie
Fryske band nû 1 - - N.O.N Spoiled Sperm
Holl. band nû 1 Fatal Flowers - Pestilence NOIS
Wrâlske band nû 1 Ramones Toy Dolls Death Minor Thread
Moaiste ûtfiering Vinius & Kaunas Vinius & Kaunas Bernlef (Grins) Us Hûs (Koll. Sweag)
Groetnis oan Vilnius Pake En Beppe Kloppenburgjes Henk Nobach
Anti groetnis oan Balk Myn Baas Hurdegarypster Jeugd Oranje 11

For more information on Frisian music check out Stichting Friesland Pop

Strawelte Discography

3 songs on 'Koartling' Comp LP Cave Prod. 1988
Rouch As Tou Demo 1989
Teiwaar Yn Tietsjerkstradiel LP Top Hole 1989
Us Hûn Is Dea... Kroandea 7" Top Hole 1990
Wâldrock Reüniesingel 7" 1990
Greta's Tits CD Top Hole 1991
1 song on the FP Promosingle 1 7" Friesl.Pop 1991

Strawelte - Greta's Tits

(Top Hole Record HT100)


 
 
1. Lykwein 2:00
2. Hagelslag En Soepenbry 2:15
3. Fryslân Boppe 2:30
4. Teiwoar Yn tytjerksteradiel 2:46
5. Moaie Eagen 4:12
6. Pak Op Mei Dy Rommel 1:35
7. Rappe En Raze 3:25
8. Bôle Mei Tsiis 1:09
9. Hûnestront 1:18
10. Oardel Bak Bier 3:36
11. Snotteferkâlden 2:32
12. Punker 1:23
13. Henk Nobach 1:55
14. Grins 2:11
15. Ferwachting 1:29
16. Hier Op'e Tosken 3:48
17. I.A.O. 1:43
18. Goei 1:21
19. Ús Hûn Is Dea 3:22
20. Bonus Trak 13:11
These are my feeble attempts to get the lyrics, except for 'Rappe En Raze' which are in the booklet for the larger part. As you can see the lyrics are mainly in Frisian.

"Lykwein"

He in lykwein
He in lykwein
He in lykwein
Jawis in lykwein ...
troch de wâlden
Krom forstân en net te hâlden ...
... nei de stâd
Beppe seit soks kin doch net
...witte hoe't gjit gnuver synlêste rit
Follow me to merits of heaven and hell 

"Hagelslag En Soepenbry"

Elke joun een úr of seis
Dan kom ik thûs dan bak ik fleis
Set de ierpels of it fjûr
Iten seare is een toer ...

...troch myn strot
Mar 't leafste hwat ik meij
Is Hagelslag En Soepenbry

Bûter, brea en griene tsiis
Meij ik ek wol as een Fries
Een borrel mei een pûde chips
Meij ik net dat fien ik mar niks

Die fette trop sa as patat ...
... Hagelslag en soepenbry 

"Fryslân Boppe"

... banen yn wyt en blau
De pompeblâden bliuw ik trou
...dat wok net misse fuor gjin priis ...

En wy mar roppe roppe
Ja Fryslân boppe
En wy mar raze raze
Ja ik bin een Fries

Fryslan boppe

Moaie bosk en iepen fjild
Dat kin ik net misse fuor gjin jild
En dan al dy moaie wiiven
Blaue eagen en prachtiche liiven

... 't iis
De hollanders sizze jim bin net wiis
wol 200 kilometer op ien dei
fuor san krúske dat falt net mei 

"Teiwoar Yn Tytjerksteradiel"

It smolten iis fan 't ... djip
Ride ... dou wist hoe djip
It wetter spat my yn de naed omheech
Nei Suawâld en net te dreech
Klûne fierder mar nei Jestrum ta
Dar moat ik earst mar een slokje haw
Van Benthem ropt jim... ien te fier
Wer werom want Wiegel siert

Tytjerksteradiel, Tytjerksteradiel
It is teiwoar yn Tytjerksteradiel
On de knibbels ta ik wiet net hoe Gjin...
Ik mot verder mar hoe

Wat heal wiis dêr is Tytsjerk al
Mei Drugeham nee dat is te mâl
Mei grutte pier mar op Burgum oan
... krek forstân
Alder machtichst dit falt net ta
Fuort mei klean ik moat fjider ja
Stroffelje mei de harses op it iis
Nee die klûners bin noch lang net wiis

... Kom ik er noch of wurd it hjoed net
It falt net ta troch disse smeele feart
Krassen en trapjen ik moat fuorut
Troch een skuor alwer op'e snút
Ja op'e bek ik sakje troch it iis
'T wetter sa kald it ... wol iis
It swart fuor de eagen ik gean dea
Rjochtop yn béd een nuvere dream 

"Moaie Eagen"

Moaie eagen en moai hier
Gea net fuort, nee gea net fier
Bliuw by my en gea net fuort
Want myn hert dat is forskuort
Dou bist alles hwat ik ha
Mei ien oar kin ik net ta
Ik wol die allinne foar my
Ik hâld dochs sa fan dy
En as dou fuort geast dan is't dien
Want ik fin dochs oars gjin ien
Wy hawn doch sa'n protte nocht
Nee fan dy krieg ik nea genôch 

"Pak Op Mei Dy Rommel"

One two three hit...

Mei wol graeg hwat sporten
Dat doch ik o sa graeg
Fytsen dat fin ik 't moast soms hwat hurt en soms hwat traech
Myn maten fiene dat mar niks die sitte yn'e kroeg
Mar yn de kroeg der kom ik net Want ik sit yn de wielerploeg

Pak op mei dy rommel bier

Soms dan gean ik wol es mei
Dan gean wy nar ... ta
Der keap ik ien cola miskien wol een stik oft twa
...pilske haw
Dat gong der echt net yn ... 

"Rappe En Raze"

Wy libje op'e wrâld Hast do it ek sa kâld
Ik mei verrekte graeg snert
En myn bjormon die hjit Bert
Hast do ek een neie fiets
En myn beppe is aerdig lyst

Rappe en raze... Rappe en raze... Rappe en raze... Rappe en raze...

Moan wer nei de hoeren ta
Mast do ek nog een blowke ha
It leven is nog net sa slim
En de klok slat bim bam bim
Wy hore fan ús Fryske lân
En myn hûs stjit lichtelijk yn brân

Rappe en raze... Rappe en raze... Rappe en raze... Rappe en raze...

Ha wol sin yn een best bak skiten
Dou most sjonge, dou kinst no net skite
Paul spielet by ús gitaar
Sjoerd hat wol mear don 1 snaar
Harry slat er wel op los
Foppe hat een snaarke los

Rappe en raze... Rappe en raze... Rappe en raze... Rappe en raze...
wat bûsjild...
...
...kennedy die is dea en moarn dan mot ik wer in 't hea
Harry slat er hwat op los
Ien dûbeltsje fuor een plastic tôs 

"Bôle Mei Tsiis"

Wat biso leaflik rizende simmermoarn 't
Opgeande sintsje laket my oan ...
Ik haw wol sin in bole mei tsiis
Hast do ek... ... dou stinkst as...
Ik haw wol sin in bole mei tsiis 

"Hûnestront"

Alle keutels op'e stoep
Lekker glide, lekker poepe
Fan...
Sit ik onder de hûnestront

It rûkt sa goar
Een bult stront fuor een oar
Dêr sit een hûn
Skit een bult op'e grûn

Aensens dan lit man de hûn weerút
Even snuffelje my sin snút
En dat dot er de poat omheech
En dan skit er sin naet wer leech 

"Oardel Bak Bier"

Pine harses haw ik elke dei
Mar dar sit ik toch ik net mei
Elke joun ja dan is et feest
Drage my dan wer as een beest

Oardel bak bier, dat soep ik elke dei
Oardel bak bier, ik bin sa bliid dat ik et mei
Oardel bak bier, hwat is ... noch ... sop
Oardel bak bier, de oare dei wer verrekte pine kop

Forliden wike mar nei dokter ta
... sliepen haw
Ik moest dar om een úr of acht wêze
Eerst mar even een boekje lêze

No sûp ik net sa volle mear
...
De kop die dot my noch steeds sear
It giet wol oer ja was het mar wier

"Snotteferkâlden"

Myn bûsdoek sit vol snotte want ik bin verkâlden
Te lang bûten doar dar sal it wol van komme
War moet ik no mei myn snotte hinne, ik bin sa verkâlden
Ik doch it wol in myn trui en hâld my fan de domme

snotter snotter snotter
Ja ik bin snotterferkâlden
Harrejasses ik bin snotferkâlden

Hwer komt die griene rommel wei dat freach ik my ou
Juster wie der nog niks ik fiele my ek tiege best
Ik ha stront myn nocht fan die troep ...
Joun een berenburgeje...

"Punker"

.... Sjoch ik de mensen nei my sjen
Als ik die stomme kleiden sjoch
Dan tink ik hwat wolle jim
Ik bin net sa as jim bern
Die alles dogge wat jim sizze let my mar gewurre en let my mar myself wêze

He een punker, moast es sjen
He een punker, stikkene klean
He een punker, et hier overeind
He een punker, dit wurd sin ein

.... Do mar wat jim âlders sizze
Want fuor us bin jim te min ...
Dat docht my allegearre niks ik doch wat ik wol ... 

"Henk Nobach"

Ja moast es even hearre jong...
...
Geloof et net volle better ...
...
Ik ken een man die hat een fyts
Heal te grut en heal te lyts
Die kin fytse as gjin ien
...stuk as tsien Henkie hwa...

Henkie Nobach

... dot er direct een plakker op
Dat duorjet dan een hiele tiid ...
Mar nei een úrke as twa
Dan mot dat mantsje koffie haw
... 100 ... is hiel gewoan 

"Grins"

Ja ik ram wol es troch Grins
... dat wiet gjin mens
Smarrige Fries 't wieden er 7
Mei messen yn'e hand

Ja ik hie een man of tsien op'e rinnen

Ik bliuw stean ik roun net fuort
Want myn broek wie toch al skuort
Op de grûn lei een stik hout
... kriegen ze't benauwd

De eerste man sloeg ik op sin snút
Sin eerste tosk die foel er út
De oare seis roun toen hiel hurd
nar heit en mem dat wie beskut ...

"Ferwachting"

Heit en mem jim matte es hearre
It giet nou moai sa togearre
Myn mokkel wiet et al een hiele tiid
Jim wurde pake en beppe dus wes mar bliid

Och here jee wat bin ik bliid want ik wur heit nei verloop fan tiid
De wedze hak al faor him klear
Mei een protje klean ja wat wolst noch mear

Een heal ier lyn et wie op een snein
In de hjerst mei hurde wyn en rein
Sei se ik haw nijs fuor die
...iederien by 

"Hier Op'e Tosken"

Se stie der in de hoeke van har kroeg
...hiel dik, se lieke my wat sloeg
Har moaie kop ja die die my wol wat
En ik tocht nog kiis mar foar my leafe skat

Ik stie in de oare hoeke mei een minzin
De kop op tommer ik fiele my ik min
En samar kam se nei my ta
En sei, he dikke kom op zie net sa raar en kom mei

Hier op'e tosken
Myn mokkel die hat
Hier op'e tosken ...
Ja san ien as myn mokkel rinne der net by bosken

Mei een moai protte drank mar op hus oan
Sie wenne in een boere plaats vlak by us dorp
...

Nou bin wie al wer hast een ier trouwt
En ik haw et noch steeds like benauwd
Want vanaf die 1ste dei mei myn wiif mei ik hielendal niks
Ik bin der mei in... 

"I.A.O."

Myn omke Walter hat een hûn
En de hûn dot waf...

En omke Remko hat een swin
en de swin dot ...

Myn omke Walter hat een kat en de kat dot...

Ah kom op no
Nee wy gean nei hûs 

"Goei"

Goei
Goei
Goei
Goei
Goei
Goei
Goei
Goei 

"Ús Hûn Is Dea"

Lieve vrienden en vriendinnen,
We zij hier vandaag bij een gekomen om afscheid te nemen van ons aller Weltje.
Dit is een dag van weinig woorden, daarom wil ik alleen maar zeggen: "Weltje we houden van je!".

Har moaie lichem...
Mar se is net mear by my
Verleden wieke nei't hof ta brocht ...

In't bigjin wie als prachtig tejerre it wie sa machtich op 't strân my us beiden
Ne wie wieden net te skeiden

... Har sachte hoed sa moai en fyn
Die grutte brune eage freegden om leafde
Ik wou sa graeg dat se noch ...

Een skoftsje lyn toen was se ziek
Et foel wol ta sa as het eerst sjen liet
Mar better wurden is se net meer
Verleden wieke is se gestroven
Ik krieg er nea wer

Us Weltje is net mear by ús
Sie fiele har hjir net mear thús
Miskien is't wol better sa
Dat we har hjir net mear haw
Se hie jir alles wat se woe
Gjin ien hie tocht dat se dit dwaen soe
Vlug leaf en altyd trou
Warom dit eind an een stukje tou 

"Bonus Trak"

This track features many song including:
Whole Lotta Rosie (cover: AC/DC)
99 Luftballons (cover: Nena)
Feest
Lekke Bânen
Ôfskiedferske

The next five minutes on this beautiful CDisk are dedicated to all the great bands that we love.
The first one is one of AC/DC. ... 


This page is brought to you by Gavin Spearhead
Send any additional info, correction and questions to me
 
 

Wot Frysk? Wâldfrysk!

Dutch Metal Ring
This Dutch Metal Ring site is owned by Gavin Spearhead.

[ Back 5 | Back | Random | Index | Skip | Forw. 5 ]

Want to join the ring? Get the info.
Next page